известия
съобщения
АвтоБОТ
myve logo Промоции Локация

Общи условия - Бизнес партньори

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за предоставяне на рекламни услуги на партньори в платформата „МайВи“

Дата на последна актуализация: 26.05.2023 г.

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Предметен обхват

Чл.1.(1) Настоящите Общи условия регламентират условията за регистрация, създаване на профил, одобрение и включване в каталог, приемане на заявки, съгласуване, изготвяне и всякакъв вид предоставяне на рекламни услуги за промотиране на дейността, продуктите и/или услугите на партньори в областта на автомобилната промишленост в или чрез платформата „МайВи“.

(2) С приемане на настоящите Общи условия, партньорът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „МайВи“ ООД при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както и декларира, че в качеството на физическо лице – лично или като представляващ юридическо такова или друго правно образувание, има навършени 18 години.

Чл.2.(1) Отношенията между собственика на платформата „МайВи“ (MyVe) „МайВи“ ООД, ЕИК 206232044, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н „Студентски“, бул. „Никола Габровски“ № 108, ет. 7, ап. 1 („Дружеството“) - и неговите партньори, желаещи да бъдат включени в каталога и/или да промотират със или без заплащане дейността, продуктите и/или услугите си в приложението, се уреждат въз основа на настоящите Общи условия и/или индивидуален договор между страните, който изрично регламентира прилагането на Общите условия.

(2) В случай на противоречие между настоящите Общи условия и предвиденото в индивидуалния договор между страните, договорът има предимство.

Чл.3. „МайВи“ ООД има право да извършва едностранно промени в настоящите Общи условия, които имат обвързваща сила за страните по възникнали вече отношения, когато:

1. „МайВи“ ООД е довело до знанието на своите партньори извършените промени чрез публикуването им на електронната страница www.myve.bg и/или ги е запознало със същите с едностранно уведомление до конкретния партньор.

2. Конкретният партньор е имал възможност в 7-дневен срок от публикуването на промените в електронната страница по т. 1 и/или от получаването на едностранно уведомление, по смисъла на чл. 10 от ЗЕДЕУУ, да се запознае с изменените Общи условия и в случай, че в същия срок не е заявил писмено, че не приема промените, се счита, че те го обвързват и се прилагат при последващите взаимоотношения с „МайВи“ ООД.

3. Променените Общи условия обвързват „МайВи“ ООД от момента на публикуването им, освен ако в самите тях не е посочено нещо друго.

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВКИТЕ НА ПАРТНЬОРИ И РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Изисквания към съдържанието на заявките и рекламните материали

Чл.4.(1) Не се допуска изпращане на заявки, излъчване, публикуване и какъвто и да е друг вид рекламно представяне на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство. Не се допуска излъчване или показване на какъвто и да било вид рекламни материали, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, дискриминационни, противоречащи на закона и добрите нрави, както и материали, нарушаващи чужди права. Рекламните материали следва да са изработени в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закон за защита от дискриминация и останалото приложимо българско законодателство.

(2) Партньорите, приемайки настоящите Общи условия, гарантират, че с публикуването на предоставените от тях данни, заявки и/или съгласувани рекламни материали в приложението „МайВи“, не се нарушават правата на трети лица и че ако подобни претенции възникнат, те ще ги удовлетворят изцяло и за своя сметка.

 

Технически изисквания към заявките и рекламните материали

Чл.5.(1) Всички изпратени от партньорите заявки, ако не се налага тяхното допълнително обработване, трябва да бъдат предварително одобрени от „МайВи“ ООД преди публикуването им в платформата „МайВи“. В случай, че изпратена заявка следва да бъде редактирана от служителите на „МайВи“ ООД или да бъде създадена от същите след представени от партньора изисквания за съдържание на рекламния материал, окончателното предложение за рекламния материал се изпраща за последващо съгласуване с партньора. „МайВи“ ООД си запазва правото да има решаващ глас при окончателното оформление и представяне на рекламния материал, който следва да се публикува на платформата.

(2) В случай, че потребители на платформата „МайВи“ системно съобщават за нередности в публикуван/и рекламен/ни или друг/и материал/и на партньор, в това число като съдържащ/и невярна информация или с неподходящо съдържание, то „МайВи“ ООД има правото да извърши проверка и да предприеме последващи действия по отношение на въпросния/те рекламен/ни материал/и, като премахне същия/те от платформата и/или откаже да публикува последващи материали на същия партньор, без да търпи санкции от тези си свои действия и без да носи отговорност за същите. 

 

ІІІ. ПРОЦЕС НА ВЪЗЛАГАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Възлагане за изготвяне на рекламен материал. Изпращане на заявки и запитвания. Сключване на договор.

Чл.6.(1) Физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което желае да стане партньор, да бъде включено в каталога и/или да промотира дейността, стоките и/или услугите си на платформата „МайВи“, може да осъществи контакт с „МайВи“ ООД по някой от следните начини:

 • чрез изпращане на заявка или запитване на електронната страница www.myve.bg;
 • чрез изпращане на заявка или запитване на електронен адрес: office@myve.bg;
 • чрез запитване, осъществено на някой от следните телефони: +359 88 354 6206;
 • чрез регистрация като партньор в платформата, заедно с приемане на настоящите Общи условия.

(2) След регистрация, респективно изпращане на заявка или запитване, „МайВи“ ООД следва да разгледа изпратената информация и да осъществи обратна връзка на посочен от клиента електронен адрес или телефонен номер, ако е необходимо уточняване на допълнителни спецификации и възможността за включване в каталога и/или промотиране на дейността, стоките и/или услугите на платформата „МайВи“. При липса на обстоятелства за допълнително уточняване и след заплащане на възнаграждение (ако същото е дължимо), договорът се счита за сключен, а предоставените данни и/или материали се публикуват на платформата.

Чл.7.(1) След постигане на съгласие между „МайВи“ ООД и клиента относно включването в каталога и/или промотирането на дейността, стоките и/или услугите на последния на платформата „МайВи“, страните сключват договор.

(2) Договорът може да бъде сключен по един от следните начини:

- чрез електронно изявление, отправено чрез платформата МайВи до „МайВи“ ООД, с което се приемат настоящите общи условия (приложим само за договорите, регламентирани в Приложение № 1 и № 2);

- в писмена форма, подписан от страните или техни пълномощници в седалището и адреса на управление на „МайВи“ ООД или на друг, предварително договорен, адрес;

- по електронен път, с валидни електронни подписи на страните, като в този случай „МайВи“ ООД си запазва правото да поиска получаването на договора и в хартиен вариант, носещ подписите на страните;

- по електронен път, с изпратен като прикачен файл, сканиран, подписан от клиента екземпляр от договора, като в този случай страните са информирани, че „МайВи“ ООД ще започне работа по заявката едва след получаване на подписания договор на хартиен носител в седалището и адреса на управление на Дружеството или по друг начин, допълнително уговорен между страните.

Чл.8.(1) Комуникацията между „МайВи“ ООД и партньорите ще се осъществява преимуществено по електронен път, а при необходимост – чрез лични срещи, по телефон или чрез куриерски услуги, за което страните се задължават да представят актуални данни за комуникация.

(2) В случай, че партньор не предостави актуални данни за комуникация или не уведоми своевременно „МайВи“ ООД за промяна в същите, „МайВи“ ООД не носи отговорност за каквито и да било настъпили вреди, вследствие недобросъвестното поведение на партньора.

 

Проверка на рекламния материал. Публикуване

Чл.9.(1) След сключване на договор между страните, въз основа на който „МайВи“ ООД приеме да включи в каталога и/или да промотира дейността, стоките и/или услугите на партньора, Дружеството започва работа по изготвяне на конкретния/те рекламен/ни материал/и, съобразно договореното между страните.

(2) Когато партньорът е изпратил заявка, която следва да бъде редактирана от служителите на „МайВи“ ООД, и/или след изготвяне на примерен рекламен материал по чл. 1, предложението се изпраща за последващо съгласуване с партньора. В случай, че партньорът желае да бъдат извършени корекции и същите са технически и законово допустими, „МайВи“ ООД изработва окончателен вариант на рекламния материал, който след одобрение на партньора, подлежи на публикуване на платформата.

(3) В случай, че партньорът е изпратил заявка, която не налага допълнително обработване, същата, след одобрение от „МайВи“ ООД, се публикува на платформата.

Чл.10.(1) Рекламните материали се публикуват на платформата по одобрени от страните обем и период, в съответствие със сключения между тях договор, като изрично се определят клиентът, периодът и последователността, както и други условия на рекламирането.

(2) „МайВи“ ООД си запазва правото за промени в позиционирането и размерите на рекламните материали в случай на технически и/или технологични изисквания.

Чл.11.(1) Всеки рекламен материал, който се публикува на платформата „МайВи“, трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от настоящите Общи условия. Отговорността за съдържанието на рекламния материал и съответствието на спецификациите му с нормативните разпоредби на българското законодателство и всяко друго приложимо и относимо право се носи от партньора.

(2) Партньорът гарантира, че във всеки рекламен материал, предаден за публикуване и съдържащ името или картинното изображение на която и да било жива личност и/или която и да било част от жива личност и/или идентификационни данни, по което някоя жива личност може да бъде идентифицирана, е получил разрешение от тази личност да използва името или изображението по начина, по който това е направено в рекламния материал. В случай, че партньорът предостави обект на интелектуална или индустриална собственост, необходим за изпълнение на възложеното, партньорът се задължава да осигури законосъобразното му използване.

(3) В случай на предявени рекламация или заведени съдебни или извънсъдебни производства спрямо „МайВи“ ООД вследствие на публикация на рекламен материал, партньорът възмездява „МайВи“ ООД в рамките на закона за всички разходи, вреди и загуби, понесени от „МайВи“ ООД в резултат на тази рекламации и/или производства. В случай, че по какъвто и да е повод във връзка с публикувания рекламен материал бъде ангажирана отговорността на „МайВи“ ООД, партньорът е длъжен да обезщети „МайВи“ ООД.

(4) Задължение на партньора е да провери точното съдържание на всеки рекламен материал преди неговото публикуване на платформата. При установяване на грешка от каквото и да е естество на предоставените от партньора данни за публикуване, същият е длъжен незабавно да уведоми „МайВи“ ООД, както и да предостави рекламен материал с коректна информация. „МайВи“ ООД си запазва правото да свали от платформата рекламния материал до получаване на коригирания такъв, като в този случай „МайВи“ ООД не дължи неустойки или обезщетения.

(5) В случай, че след публикуване на рекламния материал настъпят промени в предоставената информация, в това число настъпят изменения в цената, спецификациите и вида на промотираната дейност, стоки и/или услуги, партньорът се задължава да уведоми „МайВи“ ООД своевременно, но не по-късно от 3 дни от промяната. В този случай партньорът се задължава в същия срок да предостави рекламния материал с променената информация. Същата следва да бъде одобрена от „МайВи“ ООД и едва след нейното одобрение да бъде публикувана на платформата.

 

Право на отказ за публикуване

Чл.12. В случай, че:

- след изпращането на примерния рекламен материал за съгласуване от партньора, същият извърши корекции, за които не уведоми „МайВи“ ООД;

- след изпращането на примерния рекламен материал за съгласуване от партньора, същият извърши корекции, като уведоми своевременно Дружеството, но корекциите не са законово допустими, в това число, ако се нарушават права на трети лица;

- партньорът не съгласува представения рекламен материал;

- партньор наруши някое от правилата, включени в настоящите Общи условия и/или приложенията към тях;

- партньорът не заплати своевременно дължимата цена в индивидуално уговорените срокове и размер;

- в други ситуации, по преценка на „МайВи“ ООД,

Дружеството има правото да откаже публикуването на рекламния материал, като в този случай „МайВи“ ООД не дължи неустойки или обезщетения и не носи отговорност за каквито и да било претърпени вреди или пропуснати ползи вследствие на непубликуването на материала.

Чл.13. „МайВи“ ООД си запазва правото да откаже да включи в каталога и/или да промотира рекламен материал, който противоречи на клауза/и от подписан договор с трета страна.

 

ІV. ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ УСЛУГИ

Права и задължения на страните

Чл.14.(1) „МайВи“ ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на партньора за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия и/или индивидуалния договор.

(2) „МайВи“ ООД има право да делегира своите задължения по сключени индивидуални договори с партньори на трети страни, като отговорността по изпълнението и действията остават изцяло за Дружеството.

(3) В случай, че индивидуалните условия на договора предвиждат трансфер на неанонимизирани лични данни на потребители към партньори за целите на проследяване на поръчки и/или заявки за услуги, партньорите се задължават да сключат допълнително споразумение за определяне на реда и правилата за обработка на предоставените лични данни в съответствие с приложимата нормативна база на национално и европейско ниво.

Чл.15.(1) Партньорът се съгласява да се придържа към условията, определени от „МайВи“ ООД, във връзка с изискванията по отношение на рекламните материали, технологичните срокове за работа на „МайВи“ ООД, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от „МайВи“ ООД и предназначена да защитава или да подобрява качеството и надеждността на услугите.

(2) Всеки партньор се задължава при ползването на предоставяните от „МайВи“ ООД рекламни услуги на платформата „МайВи“:

1. да спазва българското и приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, етикет, правилата на морала и добрите нрави;

2.  да не нарушава права на интелектуална собственост на трети лица;

3. да уведомява незабавно „МайВи“ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

4. да не извършва злоумишлени действия в рамките на сключения индивидуален договор, в това число да не предлага за публикация рекламни материали, които съдържат невярно или неподходящо съдържание, както и да не въвежда в заблуждение по какъвто и да било начин потребителите на платформата „МайВи“ и Дружеството „МайВи“ ООД;

5. да не изпраща заявки и/или какъвто и да било вид данни, които съдържат софтуерни вируси или всеки друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъснат, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен ресурс;

6. да спазва задълженията си, предвидени в настоящите Общи условия.


Срок на договора. Прекратяване

Чл.16.(1) Срокът на договора за предоставяне на рекламни услуги се определя в него. В случай, че не е посочен срок, договорът между страните има действие до прекратяването/изтриването на партньорския профил от платформата.

(2) Договорът се прекратява с изтичане на определения в него срок или с прекратяването/изтриването на партньорския профил от платформата. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока само на основанията, предвидени в него.

(3) Договорът за предоставяне на рекламни услуги може да бъде развален от всяка от страните по него при спазване на условията и реда, предвидени в него.

(4) Договорът за предоставяне на рекламни услуги може да бъде развален от „МайВи“ ООД при системно неизпълнение на задълженията за плащане от страна на партньора (в случаите, когато е договорено възнаграждение), както и в случаите, когато потребители на платформата „МайВи“ системно съобщават за нередности в публикуван/и рекламен/ни или друг/и материал/и на партньор, в това число като съдържащ/и невярна информация или с неподходящо съдържание.

 

 

V. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Тарифа за предоставяне на рекламни услуги

Чл.17.(1) Рекламните материали се излъчват, публикуват или представят по какъвто и да било друг начин, по възлагане на партньора, безплатно или срещу заплащане на възнаграждение, в зависимост от избраните от партньора обем, срок и обхват на предоставяни рекламни услуги, съобразно Приложение № 1 и/или Приложение № 2 към настоящите Общи условия, както и в зависимост от конкретно постигнати уговорки, съобразени с предоставяне на индивидуални рекламни услуги.

(2) Приложение № 1, Приложение № 2 са обявени на електронната страница www.MyVe.bg, както и на платформата „МайВи“.

 

Отстъпки

Чл.18. Обемни отстъпки – В случай, че партньор сключи договор за предоставяне на рекламни услуги в голям обем за продължителен период от време, „МайВи“ ООД има правото да предостави на партньора обемни отстъпки.                                                                                                      

Чл.19. Допълнителна клиентска отстъпка – В  случай, че след сключване на договор за предоставяне на рекламни услуги, партньорът направи заявка за допълнителни рекламни услуги, МайВи“ ООД има правото да предостави допълнителни клиентски отстъпки.

                                                                                                                                          

Начини на плащане

Чл. 20.(1) Когато е дължимо, възнаграждението за предоставените рекламни услуги се заплаща от партньора по посочена в индивидуалния договор и/или в платформата банкова сметка на „МайВи“ ООД. „МайВи“ ООД си запазва правото да посочи друга сметка за плащане при промяна или възникнало обстоятелство, правещо невъзможно обслужването на заявената банкова сметка, както и да предлага допълнителни възможности за плащане, като надлежно обозначи същите в платформата (виртуален ПОС, други електронни платежни системи, SMS и др.).

(2) В индивидуалния договор между страните могат да бъдат договорени условия за авансово или разсрочено плащане на цялото или част от договореното възнаграждение по съгласуван между страните план.

(3) Всяко плащане се счита за извършено в деня на заверяване на посочената в ал. 1 банкова сметка на „МайВи“ ООД или при постъпване на информация за плащането в съответната платежна система.

 

VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.21.(1) Съдържанието по всеки индивидуален договор е достояние само на страните по него и се счита за конфиденциална информация.

(2) Конфиденциална информация е тази, свързана с организацията и търговската дейност на някоя от страните по договора, ноу хау, практически опит, лични данни на служителите и всякакъв друг вид информация, която страните са приели за конфиденциална. Не е конфиденциална информация, която страната изрично е оповестила като такава или е направила общодостъпна.

(3) Всяка от страните по договор за предоставяне на рекламни услуги се задължава да не разпространява информация по договора на трети лица (под каквато и да е форма), което включва и нейните служители и подизпълнители, също обвързани със спазването на тези изисквания за конфиденциалност.

 

VIІ. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл.22.(1) Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на платформата „МайВи“, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, както и на всеки друг нормативен акт в тази насока, и принадлежат или са били предоставени за ползване на „МайВи“ ООД и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните рекламни материали принадлежат на партньора и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. В този смисъл, същият декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на платформата „МайВи“ или предоставянето му на „МайВи“ ООД не нарушава правата на трети лица. Когато изработката на рекламните материали е възложена на „МайВи“ ООД със или без предоставени материали от клиента, то външното оформление на рекламата представлява произведение на авторското право с титуляр „МайВи“ ООД и същото не може да бъде използвано от партньора в други рекламни платформи без предварителното съгласие на Дружеството.

(3) „МайВи“ ООД има правото да посочва наименованието и рекламния/те материал/и на партньора в своя списък с клиенти и в своето портфолио и в рекламирането на собствената си дейност.

(4) Всички елементи на съдържанието на платформата „МайВи“, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представляващи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и Закона за промишления дизайн, са собственост на „МайВи“ ООД или са предоставени за ползване на „МайВи“ ООД.

(5) Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публично показване и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на платформата „МайВи“, без изрично предварително писмено разрешение на „МайВи“ ООД като носител на авторските права, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право и приоритети

Чл.23.(1) По всички неуредени от настоящите Общи условия и индивидуалния договор с партньора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове по тълкуване и изпълнение на конкретните договори и настоящите Общи условия се уреждат със споразумение между страните, а ако такова не може да бъде постигнато – от родово компетентния български съд със седалище в гр. София.

(2) В случай на противоречие между клаузите на различните документи, предимство имат клаузите на документите в следната последователност:

1. Индивидуалният договор;

2. Настоящите Общи условия.

 

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл.24. „МайВи“ ООД не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламния материал на партньора, публикуван и/или излъчван съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния договор.

Чл.25. „МайВи“ ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, в това число пречки от всякакъв характер, свързани с проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „МайВи“ ООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.

Чл.26. „МайВи“ ООД не носи отговорност за достъпността до платформата в периодите, в които се извършва поддръжка, актуализации или модификации на същата.

Чл.27. „МайВи“ ООД не носи отговорност за невярно декларирани от партньорите данни.

 

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            § 1. Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на „МайВи“ ООД. Те могат да бъдат изменяни, допълвани или отменяни по реда на тяхното приемане.

            § 2. Настоящите Общи условия влизат в сила от 26.05.2023 година.

            § 3. За целите на настоящите Общи условия, използваните термини и понятия имат следното значение:

 1. „Платформа“„Приложение“ – съвкупност от всички електронни информационни системи, вкл. уеб сайтове, приложения и/или програми за мобилни телефони, таблети, компютри и други устройства, чрез които „МайВи“ ООД осъществява информационни дейности и дейности по: реклама, фирмено или продуктово позициониране, публикуване на редакторско съдържание, включване в каталози и брошури, насочване на потребители и др., ориентирани към автомобилния сектор;
 2. „Реклама“„Рекламни услуги“ – всички действия, насочени към разгласяване на предмета на търговска дейност на партньорите и предлаганите от тях продукти и услуги, насочени към крайните потребители на платформата, включително и следните неизчерпателно изброени дейности: включване на партньор в категоризирания каталог на приложението, изготвяне, редактиране, графично оформление и публикуване на рекламни материали, изпращане на всякакви видове съобщения до потребители с рекламно съдържание, събиране и публикуване на отзиви от потребители, включително и поместване на рекламните материали в други рекламни платформи с цел едновременното разгласяване на дейността на „МайВи“ ООД и осигуряване на по-голяма аудитория на адресати на рекламата на партньор.
 3. „Рекламни материали“ – Всички изпратени до или изготвени от „МайВи“ ООД материали, предназначени за извършване на рекламна дейност, включително и следните неизчерпателно изброени: текстове, описания и характеристики на продукти и услуги, снимки, видеоклипове, графични изображения, стилизирани надписи, шрифтове, анимации, лога, изображения на търговски марки, препратки към уебсайтове и електронни платформи, както и всеки друг вид информация, на какъвто и да е носител, предназначена за включване в рекламни услуги.
 4. „Заявки“ – Всяко съобщение, изпратено до „МайВи“ ООД, независимо от използваното средство, което съдържа искане за встъпване в преддоговорни отношения, изготвяне на индивидуална ценова оферта, регистрация на партньорски профил или др. Изпратените заявки се считат за покана за водене на преговори с „МайВи“ ООД.
 5. „Партньор“ – Всяко физическо или юридическо лице, което е в договорни отношения с „МайВи“ ООД във връзка с предоставяне на рекламни услуги в платформата.
 6. „Потребител“ – физически и юридически лица, използващи платформата за търсене и намиране на партньори, предлагащи съответните стоки и/или предоставящи съответните услуги и получаващи реклами, съобразени с техните интереси и предпочитания.
 7. „Лични данни“ - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. Всички понятия, свързани с администрирането и обработването на лични данни, се тълкуват в съответствие с утвърдената терминология в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016, обнародван с ОВ на ЕС, бр. L 119/1.

            § 4. Неразделна част от настоящите Общи условия са:

Приложение 1. Функционалности на платформата „МайВи“ за бизнес партньори;

Приложение 2. Допълнителни услуги за бизнес партньори.

            § 5. Общите условия са публични и се публикуват на електронната страница на „МайВи“ ООД - www.myve.bg – както и на платформата „МайВи“.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Функционалности на платформата „МайВи“ за бизнес партньори

 

            Платфрмата „МайВи“ предоставя възможност за създаване, моделиране и управление на виртуален бизнес профил с широк обхват на функционалности:

 • Наименование на обекта (компанията)
 • Локация на обекта
  • Населено място
  • Адрес
 • Конакти на обекта
  • Телефон
  • Имейл
  • Допълнителен канал за комуникация
 • Кратко представяне (резюме) на компанията
 • Дефиниране на предлагани услуги и/или продукти
 • Възможност за получаване на рейтинг
 • Възможност за поставяне на връзки (линкове) към други социални мрежи и фирмен сайт
 • Галерия – снимки, сертификати, награди, видео материал
 • Възможност за получаване на потребителски запитвания
 • Организиране на ваучерна система с отстъпки
 • Препоръка от „МайВи“ за доверен партньор
 • Организиране на онлайн график
 • Организиране на таргетирана (персонално насочена) рекламна кампания
 • Статистическа информация

Свържете се с наш търговски представител за изготвяне на индивидуално предложение днес, за да научите повече как „МайВи“ може да помогне на Вашия бизнес да расте.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Допълнителни услуги за бизнес партньори

„МайВи“  предлага допълнителни услуги за своите бизнес партньори, които се изразяват в следните насоки:

 • Създаване и поддръжка на страница в социалните мрежи (Facebook/LinkdIn)
 • Създаване и поддръжка на Youtube канал
 • Създаване и поддръжка на Интернет страница
 • Стрийминг услуги
 • Заснемане на виртуални шоуруми и продукти

Свържете се с наш търговски представител за изготвяне на индивидуално предложение днес, за да научите повече как „МайВи“ може да помогне на Вашия бизнес да расте.